Közös kezelésben részesülnek, A hepatitis C tünetei

Közös kezelésben részesülnek Hogyan kell kezelni a csuklógyulladást

Ezen irányelvek hozzájárulnak a krea­ tivitás fejlesztéséhez és fenntartásához.

Közös kezelésben részesülnek

Egy olyan belső piacon, ahol a verseny nem torzult, az innováció és a szellemi alkotás védelme ösztönzi az innovatív szolgálta­ tásokba és termékekbe történő befektetést is. Alapesetben a jogosult választhat a jogai egyéni vagy közös kezelése között, amennyiben a tagállamok az uniós joggal és az Unió és tagállamai nemzetközi kötelezettségeivel össz­ hangban másként nem rendelkeznek.

A szerzői és szom­ szédos jogok közös kezelésben részesülnek magában foglalja a felhasználók számára történő engedélyezést, a felhasználók ellenőrzé­ sét, a jogok gyakorlásának figyelemmel kísérését, a szerzői és szomszédos jogok érvényesítését, a közös kezelésben részesülnek gyakorlásából származó közös kezelésben részesülnek beszedését és a jogosultakat megillető összegek felosztását.

A közös jogkezelő szervezetek lehetővé teszik a jogosultak számára, hogy díjazásban részesüljenek az olyan felhasz­ nálások közös kezelésben részesülnek, amelyek ellenőrzésére vagy érvényesítésére maguknak nem lenne lehetőségük, beleértve a nem belföldi piacokat is. A közös jogkezelő szervezetek a kulturális kifejezésmódok sokszínűségének előmozdítóiként fontos szerepet töltenek be — és továbbra is fontos szerepet kell betölteniük — azáltal, hogy a legkisebb és a kevésbé népszerű repertoárok számára is piacra jutási lehetőséget teremtenek, valamint szociális, kulturális és oktatási szol­ gáltatásokat nyújtanak jogosultjaik és a nyilvánosság számára.

Ez számos esetben vezetett nehézségekhez, elsősorban a nem belföldi jogosultak esetében, amikor megkísérelték gyakorolni jogaikat, valamint a beszedett bevételekkel kapcsolatos pénzügyi gazdálkodási hiányosságokhoz. A közös jogkezelő szervezetek működésével kapcsolatos problémák a belső piacon a szerzői és szomszédos jogok kevéssé hatékony gyakorlását eredményezik, hátrányt okozva ezzel mind a közös jogkezelő szerve­ zetek tagjai, mind pedig a jogosultak és a felhasználók számára.

Ez az ajánlás számos alap­ elvet határoz meg, többek között a jogosultak szabad­ ságát arra nézve, hogy megválasszák a közös jogkezelő szervezetüket, a jogosultak különböző kategóriáira vonat­ kozó egyenlő elbánást és a jogdíjak méltányos elosztását Az ajánlás arra hívta fel a közös jogkezelő szervezeteket, hogy a közöttük folytatandó tárgyalásokat megelőzően adjanak kellő tájékoztatást a felhasználók számára a díjszabásokról és a repertoárról.

Továbbá ajánlásokat fogalmazott meg a felelősségre vonhatóság, a közös jogkezelő szervezetek döntéshozó testületeiben való jogo­ sulti képviselet és a vitarendezés terén.

Azonban az ajánlás követése nem kiegyenlített. Ez azonban nem akadályozhatja meg, hogy a tagállamok a terüle­ tükön letelepedett közös jogkezelő szervezetek esetében az irányelv II. E szervezetek a gyakorlatban különböző jogi formákban működnek, például olyan egyesületként, szövetkezetként vagy részvénytársaságként, amelyek felett az ellenőrzést a szerzői és szomszédos jogok jogosultjai, illetve az őket képviselő szervezetek gyakorolják, illetve amelyek az ő tulajdonukban állnak.

A közös jogkezelő szervezetek jogi formájának köszönhetően bizonyos kivételes esetekben azonban nincs jelen a tulajdonosi vagy az ellenőrzési elem. Ez a helyzet például a tagsággal neuropathia ízületi fájdalom rendelkező alapítványok esetében.

  • Közös kezelésben részesülnek Hogyan kell kezelni a csuklógyulladást
  • Közös kezelésben részesülnek Hogyan kell kezelni a csuklógyulladást
  • Krém 911 ízületek vásárlásához
  • Fenyőolaj ízületi kezelés
  • Mi gyógyítja a térdízületeket
  • Beszélje meg orvosával, ha úgy gondolja, hogy ez érvényes Önre.

Az irányelv rendelke­ zései mindazonáltal rájuk is vonatkoznak. Ugyanígy a HU Megjegyzendő, hogy a jogosultakat képviselő szer­ vezetek — ízületi gyógyszer vagy egyúttal közös jogkezelő szervezetek tagjai is — más közös jogkezelő szervezetek, jogosultak szövetségei, szakszervezetek és egyéb szervezetek is lehet­ nek.

Ezek a független jogkezelő szerve­ zetek üzleti jellegű szervezetek, de különböznek a közös jogkezelő szervezetektől többek közös kezelésben részesülnek azért, mert a felettük való ellenőrzést és a tulajdonosi jogokat nem a jogosultak gyakorolják. Azonban attól függően, hogy e független jogkezelő szervezetek a közös jogkezelő szer­ vezetekhez képest milyen mértékben végzik ugyanazokat a tevékenységeket, kötelezni kell őket arra, hogy az általuk képviselt jogosultak, a közös jogkezelő szerveze­ tek, a felhasználók és a nyilvánosság számára is bizonyos információkkal szolgáljanak.

A könyv- zenemű- és lapkiadók az egyedi megállapodások alapján rájuk ruházott jogokkal rendel­ keznek, és saját érdekeik szem előtt tartásával járnak el.

Ilyen esetekben az irányelv azon rendelkezései, amelyek az adott tevé­ kenység közös jogkezelő szervezet általi közvetlen ellátá­ sakor alkalmazandóak lennének, a leányvállalatokra és más szervezetekre is alkalmazandók. Ezenkívül a közös jogkezelő szervezetek a kezelési szol­ gáltatásaik nyújtása során nem alkalmazhatnak közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést a jogosultak között azok állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján.

A közös jogkezelő szervezet által kezelt jogokat, jogcso­ portokat vagy műtípusokat és egyéb teljesítményeket a közös jogkezelő szervezet tagjainak közös kezelésben részesülnek határozza meg, amennyiben ezek az alapokmányában nincsenek meghatározva vagy a törvény által előírva.

A jogok és jogcsoportok meghatározásánál fontos fenntartani az egyensúlyt a jogosultak műveik vagy egyéb teljesítmé­ nyeik feletti szabad rendelkezése, illetve a szervezetnek a jogok hatékony kezelésére irányuló képessége között, figyelembe véve különösen a szervezet által kezelt jogok típusát és a kreatív ágazatot, amelyben a szervezet műkö­ dik. Ezen egyensúly megfelelő figyelembevételével bizto­ sítani kell, hogy a jogosultak a közös jogkezelő szerve­ zetnél könnyen tiltakozhassanak az ilyen jogoknak vagy jogok ilyen típusának a közös kezelése ellen, és közös kezelésben részesülnek egyénileg kezelhessék ezeket a jogokat, vagy közös kezelésben részesülnek egészének vagy egy részének kezelését egy másik közös jogkezelő szervezetre vagy más szervezetre bízhassák vagy ruházhassák át, a közös jogkezelő szervezet, a másik szervezet, illetve a jogosult állampolgársága, lakó­ helye vagy letelepedési helye szerinti tagállamtól függet­ lenül.

Ha egy tagállam az uniós joggal és az Unió és a tagállamok nemzetközi kötelezettségeivel összhangban úgy rendelkezik, hogy a jogokat közös jogkezelő szerve­ zeteknek kell kezelniük, akkor a jogosultak választása más közös jogkezelő szervezetekre korlátozódik. A különböző típusú műveket és egyéb teljesítményeket, mint például irodalmi, zeneműveket vagy fotóművészeti alkotásokat kezelő közös jogkezelő szervezeteknek szintén ilyen rugalmasságot kell biztosítaniuk a jogo­ sultak részére a különböző műtípusok és egyéb teljesít­ mények kezelése tekintetében.

A kereskedelmi felhaszná­ lások tekintetében a tagállamoknak rendelkezniük kell arról, hogy a közös jogkezelő szervezetek meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az ilyen felhasználások engedélyezésére irányuló jogukat jogosultjaik gyakorolhassák.

Az ilyen intézkedéseknek többek között a közös jogkezelő szervezetnek az e jog gyakorlásához kapcsolódó feltételekről szóló döntésére, valamint e feltételekről a tagok számára történő tájékoz­ tatás nyújtására kell kiterjedniük.

Szorongás | Mentális egészség Texas | Általános mentális egészségi állapotok

A közös jogkezelő szer­ vezeteknek tájékoztatniuk kell a jogosultakat erről a választásról, és lehetővé kell tenniük számukra az e választással kapcsolatos jogok lehető legegyszerűbb gyakorlását. A közös jogkezelő szervezetet megbízó jogo­ sultak a szervezet honlapján keresztül is megkaphatják a tájékoztatást. Ez az irányelv nem zárja ki azokat a szer­ ződéses megállapodásokat, amelyek szerint a jogosultak általi részleges vagy teljes körű tiltakozása a közös jogke­ zelés ellen azonnali hatályú van az ilyen tiltakozást megelőzően adott felhasználási engedélyekre, sem pedig azokat a szerződéses megállapodásokat, amelyek szerint az ilyen engedélyek a tiltakozást követően egy bizonyos ideig még hatályban maradnak.

Az ilyen megállapodások azonban nem akadályozhatják ezen irányelv teljes körű alkalmazását. Ez az irányelv nem akadályozhatja azt, hogy a jogosultak a jogaikat egyénileg kezelhessék, bele­ értve a nem kereskedelmi felhasználásokat is. E követelmények nem kötelezhetik a közös jogkezelő szervezeteket, hogy olyan tagokat fogadjanak be, akik jogainak, jogfajtáinak, műtípusainak vagy egyéb teljesítményeinek kezelése nem tartozik feladatkörükbe.

A közös jogkezelő szervezet által vezetett nyilvántartásnak lehetővé kell tennie azon tagok és jogo­ sultak azonosítását és tartózkodási helyének meghatá­ rozását, akiknek a jogait a szervezet a jogosultak által adott megbízások alapján képviseli.

A főzékek artrózis kezelésére számára lehetővé kell tenni azt is, hogy az ilyen jogosultaknak részvételi jogot is biztosít­ sanak a közös jogkezelő szervezet döntéshozatali eljárá­ sában.

Ezért fontos az olyan rendszerek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a közös jogkezelő szervezetek tagjai számára, hogy a szervezetek döntéshozatali eljárásában történő részvétel útján gyakorolják a tagsági jogaikat. Egyes közös jogkezelő szervezetek különböző tagsági kategóriákkal rendelkeznek, amelyek a jogosultak külön­ böző típusait — például a hangfelvétel- előállítókat és az előadóművészeket — képviselhetik.

E különböző tagsági kategóriák döntéshozatali eljárásban való képviseletének méltányosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. A közös jogkezelő szervezetek tagjainak közgyűlését szabá­ lyozó rendelkezések hatékonyságát aláásná, ha nem lennének szabályok a közgyűlés működésére vonatko­ zóan.

Ezért szükséges annak biztosítása, hogy a közgyű­ lést rendszeresen, legalább évente összehívják, és a közös jogkezelő szervezet legfontosabb döntéseit a közgyűlés hozza meg. Közös kezelésben részesülnek jogok gyakorlása csak méltányosan és arányosan korlátozható. Bizonyos kivételes esetekben a közös jogkezelő szervezeteket alapítvány formájában hozzák létre, és így nincsenek tagjaik.

Ebben az esetben a tagok közgyűlésének hatáskörét egy felügyeleti felada­ tokkal megbízott testületnek kell gyakorolnia. Ameny­ nyiben a közös jogkezelő szervezetek tagjai között jogo­ sultakat képviselő szervezetek vannak — ilyen eset lehet például, ha a közös közös kezelésben részesülnek szervezet részvénytársaság és tagjait jogosultak szövetségei alkotják —, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy rendelkezhessenek úgy, hogy a tagok közgyűlésének minden hatáskörét vagy egyes hatásköreit e jogosultak közgyűlése gyakorolja.

A tagok közgyűlésének hatáskörrel kell rendelkeznie legalább arra, hogy meghatározhassa a vezetőség tevé­ kenységének kereteit, különös tekintettel a jogdíj bevé­ telek közös jogkezelő szervezet általi felhasználására. Ez azonban nem akadályozhatja meg azt, hogy a tagállamok például a befektetésekkel, az összeolvadásokkal vagy a hitelfelvétellel — ideértve a bármely ilyen tranzakcióra vonatkozó tilalmat is — kapcsolatosan szigorúbb szabá­ lyokról rendelkezzenek.

A közös jogkezelő szerveze­ teknek ösztönözniük kell tagjaik közgyűlésen való tevé­ keny részvételét. Meg kell könnyíteni a közgyűlésen személyesen részt vevő és a részt nem vevő tagok számára is a szavazati jogok gyakorlását.

Amellett, hogy a tagok elektronikus úton gyakorolhatják jogaikat, lehetővé kell tenni számukra, hogy meghatalmazott útján vegyenek részt, illetve szavazzanak a tagok közgyűlésén.

Keresés Szorongás Több mint 40 millió felnőtt amerikainak szorongásos rendellenessége van, így ez a mentális egészségi állapot a 18 évesnél idősebbeknél a leggyakoribb 1. A szorongásos rendellenességek általában késő gyermekkorban vagy korai serdülőkorban kezdődnek, de bármely életkorban megkezdődhetnek. Ez egy igazi tragédia, mert ezek a körülmények rendkívül kezelhetőek. Reméljük, hogy a szorongással kapcsolatos oktatás és a rendelkezésre álló többféle kezelés növelése azt eredményezi, hogy több ember kapja meg a szükséges segítséget. A félelem és a szorongás adott körülmények között nem aggódnak.

A meghatalmazás útján történő szavazást összeférhetet­ lenség esetén korlátozni kell. Ugyanakkor a tagálla­ moknak csak akkor kell a meghatalmazással kapcsolatos korlátozásokról rendelkezniük, ha ez a döntéshozatali eljárásban nem érinti hátrányosan a tagok megfelelő és hatékony részvételét. Különösen a meghatalmazottak kijelölése hozzájárul a tagok megfelelő és hatékony rész­ vételéhez a döntéshozatali eljárásban, és valódi döntési közös kezelésben részesülnek biztosít a jogosultak számára, hogy melyik közös jogkezelő szervezetet válasszák közös kezelésben részesülnek, függet­ lenül attól, hogy az adott szervezet melyik tagállamban letelepedett.

Ebből a célból e szervezeteknek rendelkezniük kell egy, a saját szervezeti felépítésüknek megfelelő felügyeleti funkcióval, és lehetővé kell tenniük a tagok számára az közös kezelésben részesülnek funkciót gyakorló testületben való képviseletet. A közös jogkezelő szervezet szervezeti felépítésétől függően a felügyeleti funkciót egy külön testület is elláthatja, így csípőfájás reggel egy felügyelőbizottság, vagy az igazgatótanács egyes tagjai vagy összes azon tagja, aki nem vesz részt a közös jogkezelő szervezet vezetésében.

A tagok tisztességes és kiegyensúlyozott képviseletével kapcsolatos követelmény nem akadályoz­ hatja a közös jogkezelő szervezeteket abban, hogy a felügyeleti funkció ellátására harmadik feleket, köztük megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeket, illetve olyan jogosultakat jelöljenek ki, akik nem tesznek eleget a tagsági követelményeknek, vagy akiket a szervezet nem közvetlenül, hanem egy olyan szereplőn keresztül képvi­ sel, aki a közös jogkezelő szervezet tagja.

A vezetők számára — függetlenül attól, hogy választott vezető tiszt­ ségviselők-e, vagy közös kezelésben részesülnek szervezet szerződéssel foglalkoztatja vagy,munkaviszonyban alkalmazza őket — elő kell írni, hogy tisztjük elfoglalása előtt, majd azt követően évente nyilatkozzanak arról, hogy fennáll-e valamilyen összefér­ hetetlenség az érdekeik és a közös jogkezelő szervezet által képviselt jogosultak érdekei között.

A felügyeleti funkciót ellátó személyek szintén évente tesznek ilyen nyilatkozatot. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosí­ tani arra, hogy a közös jogkezelő szervezetek számára előírják az ilyen nyilatkozatok nyilvánosságra hozatalát vagy közigazgatási szervek részére történő megküldését. Ez a bevétel végső soron a jogosultakat illeti meg, akik közös kezelésben részesülnek jogviszonyban állhatnak a szervezettel, vagy akiket a közös jogkezelő szervezetben tagsággal bíró szervezet, vagy képviseleti szerződés alapján más képviselhet.

Ezért fontos, hogy a közös jogkezelő szervezetek e bevételek beszedése, keze­ lése és elosztása során a lehető legnagyobb gondossággal járjanak el. A bevételek pontos elosztására csak akkor nyílik lehetőség, ha a közös jogkezelő szervezetek pontos nyilvántartást vezetnek a tagokról, a felhasználási enge­ délyekről és a művek és egyéb teljesítmények felhaszná­ lásáról.

A hatékony közös jogkezeléshez szükséges lényeges adatokat szintén a jogosultak és a felhasználók szolgáltatják, ellenőrzésük pedig a közös jogkezelő szer­ vezet feladata. A tagállamok arra vonatkozó lehetőségének a sérelme nélkül, hogy a befektetéssel — köztük a jogdíjbe­ vételek befektetésére vonatkozó tilalommal — kapcsola­ tosan szigorúbb szabályokról rendelkezzenek, ameny­ nyiben az ilyen összegeket befektetik, úgy ennek a közös jogkezelő szervezet általános befektetési és kocká­ zatkezelési politikája szerint kell történnie.

Annak érde­ kében, hogy a jogosultak jogainak védelme magas szintű maradjon és biztosítható legyen, hogy az említett jogok gyakorlásából eredő bevétel hozzájuk folyjon be, a közös jogkezelő szervezetnek olyan követelmények mentén kell a befektetéseit megtennie és kezelnie, amelyek körülte­ kintő eljárásra kötelezik, lehetővé téve számára, hogy a legbiztonságosabb és leghatékonyabb befektetési politika mellett döntsön.

Gyermekápolási táppénz - Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás

A közös jogkezelő szervezet számára így lehetőséget kell biztosítani eszközállományának olyan módon történő összeállítására, hogy az igazodjon a jogokból származó befektetett bevétel kockázati kitett­ ségének konkrét jellegéhez és időtartamához, és ne veszé­ lyeztesse túlzott mértékben a jogosultakat megillető jogdíjbevételeket.

A közös jogkezelő szervezetnek átlát­ hatóvá kell tennie a jogosultak számára e levonások szabályozását. Ugyanezen követelmények vonatkoznak a jog gyakorlásából származó bevételek közös célra történő felosztására, például ösztöndíjakra történő felhasználásról szóló bármely döntésre. Az ilyen levonásokból finanszí­ rozott bármely szociális, kulturális vagy oktatási szolgál­ tatáshoz a közös kezelésben részesülnek számára megkülönböztetés nélkül hozzáférést kell biztosítani.

Ez az irányelv nem érintheti a nemzeti jog alapján történő bármely levonást — például a közös jogkezelő szervezetek által a jogosultaknak nyúj­ tott szociális szolgáltatások címén történt levonásokat — olyan esetekben, amelyet nem ez az irányelv szabályoz, feltéve, hogy az ilyen levonások összhangban vannak az uniós joggal.

Közös kezelésben részesülnek a közös jogkezelő szervezeten kívül álló objektív okok indokolhatják a jogosultakat megillető összegek késedelmes felosztását és kifizetését.

Ezért az olyan körülmény, mint például a jogokból származó bevételek lejárati nap mellett történő befektetése nem lehet elfogadható indok a késedelemre.

Objektív okok előfordulásakor célszerű a tagállamokra bízni az időben történő elosztást, valamint a jogosultak hatékony felku­ tatását és azonosítását biztosító szabályok kidolgozását. Célszerű továbbá, hogy — amennyiben ezt a nemzeti jog lehetővé teszi — a közös jogkezelő szervezet tagjai dönthessenek bármely olyan összeg felhasználásról, amelyet amiatt nem lehet felosztani, mert az összegekre jogosult jogosultakat nem lehet azonosítani illetve megtalálni.

Más közös jogkezelő szervezetek tagjai jogainak védelme érdekében a közös jogkezelő szervezet nem tehet különbséget a képviseleti szerződések alapján általa kezelt jogok és a közvetlenül képviselt jogosultak számára általa kezelt jogok között.

Hepatitis C

A közös jogkezelő szervezet nem jogosult továbbá arra, hogy a másik közös jogkezelő szervezet által adott kife­ jezett hozzájárulás nélkül a másik szervezet nevében beszedett, jogdíjbevételből a kezelési díj tekintetében történő levonáson kívüli levonásokat hajtson végre. Megfelelő továbbá előírni a közös jogkezelő szervezetek számára, hogy az ilyen képviseleti szerződések alapján más szervezetek számára történő közös kezelésben részesülnek és kifizetést legkésőbb akkor hajtsák végre, amikor saját tagjaik, és az általuk képviselt nem tag jogosultak számára hajtanak végre felosztást és kifizetést.

A kedvezményezett szer­ vezet számára pedig elő kell írni, hogy az általa képviselt jogosultakat megillető összegek szétosztását késedelem nélkül teljesítse.

közös kezelésben részesülnek urethritisz ízületi fájdalom

közös kezelésben részesülnek Ezért a közös jogkezelő szervezeteknek és a felhasználóknak a felhasználási engedélyezéssel kapcsolatos tárgyalásokat jóhiszeműen kell lefolytatniuk, és kötelesek objektív és megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján megálla­ pított díjszabásokat alkalmazni.

Indokolt előírni, hogy a közös jogkezelő szervezet által felhasználási engedélye fejében vagy díjigény gyakorlása körében megállapított jogdíj ésszerű legyen, többek között a felhasználás egyedi körülmények esetén irányadó gazdasági értékére tekintet­ tel. Végül a közös jogkezelő szervezet indokolatlan kése­ delem nélkül ad választ a felhasználók kérelmeire. Ilyen esetekben, és az ilyen engedélyek adását a lehető legjobban előmozdító környezet kialakítása érdekében a közös jogkezelő szer­ vezeteknek — a versenyjogi szabályok alkalmazásának sérelme nélkül — rendelkezniük kell az innovatív online szolgáltatók személyre szabott felhasználási engedélye­ inek lehető leghamarabbi megadásához szükséges rugal­ massággal annak veszélye közös kezelésben részesülnek, hogy ezen engedélyek feltételeit precedensként használnák más engedélyek felté­ teleinek meghatározásához.

Ez a kötelezettség nem vonatkozik a nem kereskedelmi, üzleti, kézműves és szakmai célból eljáró természetes személyekre, akik ezért kívül esnek a felhasználó ezen irányelvben szereplő meghatározásán.

A közös jogkezelő szervezetek által kért tájékoztatásnak továbbá az ésszerű és szükséges, a szervezet feladatainak ellátásához szük­ séges információkra kell közös kezelésben részesülnek, valamint arra, hogy mi áll a felhasználók rendelkezésére, figyelembe véve a kis- és középvállalkozások sajátos helyzetét.

Ez a kötelezettség belefoglalható a közös jogkezelő szervezet és a felhasználó közötti megállapodásba; ez a belefoglalás nem zárja ki a tájékoztatáshoz való nemzeti törvényben rögzített jogokat.

A felhasználók által nyújtandó tájékoz­ tatásra vonatkozó határidőket úgy kell megállapítani, hogy a közös jogkezelő szervezetek is betarthassák a jogosultakat megillető összegek felosztására vonatkozó határidőket. Ez az irányelv nem érintheti a tagállamok azon lehetőségét, hogy a területükön letelepedett közös jogkezelő szervezeteknek közös számlák kibocsátását írják elő.

A közös jogkezelő szervezeteket, vagy a jogosultakat megillető összegek felosztásáért és kifizetéséért felelős nem természetes személy szervezeti tagjaikat kötelezni kell arra, hogy a jogosultak számára legalább évente egyszer tájékoztatást nyújtsanak, például a részükre felosztott vagy kifizetett összegekről és a levonásokról.

A közös jogkezelő szervezetek részére elő kell írni azt is, hogy nyújtsanak kielégítő tájékoztatást, beleértve pénz­ ügyi adatokat is, azon más közös jogkezelő szervezetek részére, amelyeknek a jogait képviseleti szerződések útján kezelik. Nemzeti szinten közös kezelésben részesülnek szabályozni azt, hogy fel lehet-e, és milyen milyen készülék az artrózis kezelésére ésszerű díjat lehet felszámítani ezért HU A közös jogkezelő szervezeteknek szer­ vezeti felépítésükről és működési módjukról — különösen alapokmányukról, valamint a kezelési díjakra, a levoná­ sokra és a díjszabásra vonatkozó általános szabályaikról — is tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot.

A közös jogkezelő szervezeteknek ezen felül az éves átláthatósági jelentés részeként évente közzé kell tenniük egy olyan különjelentést is, amely a szociális, kulturális és oktatási szolgáltatásokra szánt összegek felhasználását részletezi. Ez az irányelv nem akadályozhatja meg a közös jogkezelő szervezeteket abban, hogy az éves átláthatósági jelentéshez szükséges információkat — például az éves pénzügyi jelentés része­ ként — egyetlen, illetve több különálló dokumentumban hozzák nyilvánosságra.

A szerzők szempontjából ezek a jogok a zeneművek többszörözé­ sének és a nyilvánossághoz közvetítésének kizárólagos jogait képezik, amelyek magukban foglalják a nyilvá­ nosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétel jogát is. Ezeket a jogokat akár maguk a jogosultak, így a szerzők vagy a zeneműkiadók, akár a jogosultak számára közös jogkezelési szolgáltatásokat nyújtó közös jogkezelő szervezetek is kezelhetik.

Különböző közös jogkezelő szervezetek kezelhetik a szerzők többszörö­ zésre és a nyilvánossághoz közvetítésére vonatkozó jogait. Vannak továbbá olyan esetek, amikor ugyanazon mű tekintetében számos jogosult rendelkezik jogokkal, és előfordulhat az is, hogy különböző közös jogkezelő szer­ vezeteket bíztak meg a mű vonatkozásában fennálló jogosultsági hányaduk tekintetében történő engedélyezé­ sével. Bármely felhasználónak, aki az online szolgáltatás keretében a zeneművek széles körét kívánja a fogyasztók részére ajánlani, össze kell vonnia a művek különböző jogosultaktól és közös jogkezelő szervezetektől származó jogait.

Az európai közös jogkezelés åösszetettsége és nehézkessége számos esetben súlyosbítja az online zeneszolgáltatások európai digitális piacának szétaprózódottságát. Ez a helyzet éles ellentétben áll a fogyasztók digitális tartalmak, valamint azokhoz kapcso­ lódóan — akár határokon átnyúló — innovatív szolgálta­ tások iránti, gyorsan növekvő igényeivel. Felismerte, hogy a zeneművek online felhasználásának korában a kereskedelmi felhasználóknak felhasználási engedélyezési megoldásokra van szükségük, amely megfelel a minde­ nütt jelen lévő online környezet jellegzetességeinek, és amely több területre terjed ki.

Az ajánlás azonban nem volt elegendő a zeneművek online felhasználása széles körben több területre kiterjedő hatályú engedélyezésének ösztönzésére, vagy a több területre kiterjedő felhasználás engedélyezése egyedi igényeinek megoldására.

Ezért indokolt egy olyan szabályrendszer megalko­ tása, amely rendelkezik a zeneművek, köztük a zene­ művek szövegeinek szerzőit megillető online jogok körében a közös jogkezelő szervezetek által adott, több területre kiterjedő felhasználási engedélyezés alapfeltétele­ iről.

közös kezelésben részesülnek a kéz ízületei és duzzanatos fájdalmak

Ugyanezeknek a szabályoknak kell vonatkozniuk minden zenemű, köztük az audiovizuális művek részét képező zeneművek felhasználásának az engedélyezésére is. A zeneműveket kizárólag kotta formájában elérhetővé tevő online szolgáltatásokra azonban ez a szabály nem vonatkozhat. Ezen irányelv rendelkezéseinek biztosíta­ niuk kell a közös jogkezelő szervezetek által nyújtott, határokon átnyúló szolgáltatások minimálisan szükséges minőségi szintjét, különösen a képviselt repertoár átlát­ hatósága és a jogok hasznosításához kapcsolódó pénz­ ügyi folyamatok pontossága terén.

Keretet kell teremte­ niük továbbá a zenei repertoárok és jogok önkéntes összevonásának támogatásához, így csökkentve a felhasz­ náló számára a több területre és több repertoárra kiter­ jedő szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges felhasználási engedélyek számát. E rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük a közös jogkezelő szervezet számára, hogy felkérjen egy másik közös jogkezelő szervezetet a reper­ toárjának több területre kiterjedő hatályú képviseletére, amennyiben önmaga nem képes a követelmények teljesí­ tésére, illetve azoknak nem kíván megfelelni.

  1. A WHO adatai szerint, millió fertőzöttről tudnak világszerte.
  2. Fájdalom a csípőízület külső oldalán

A megkere­ sett közös jogkezelő szervezet számára kötelezővé kell tenni a kérelmező szervezet általi felkérés elfogadását, amennyiben a megkeresett szervezet már összevonta a repertoárját, és több területre kiterjedő hatályú felhaszná­ lási engedélyeket ajánl vagy ad. A jogszerű online zene­ szolgáltatások fejlődésének az Unióban a szerzőt megillető jogok online megsértése elleni küzdelemhez is hozzá kell járulnia. Ennek érdekében arra van szükség, hogy a zeneművek tekintetében több terü­ letre kiterjedő hatályú engedélyezést folytató közös jogke­ zelő szervezetek ezeket a részletes adatokat képesek legyenek gyorsan és pontosan feldolgozni.

Ez szükségessé teszi a több területre kiterjedő hatályú felhasználási enge­ déllyel érintett jogosultakra vonatkozó, olyan adatokat tartalmazó adatbázisok használatát, amelyek alapján azonosíthatók azon művek, jogok és jogosultak, amelyek képviseletével a közös jogkezelő szervezetet megbízták, valamint meghatározhatók a megbízással érintett terü­ letek is.

közös kezelésben részesülnek térdízület kezelése arhangelszkben

Az ezen adatokban bekövetkező változásokat késedelem nélkül át kell vezetni, és az adatbázisokat folyamatosan frissíteni kell. Ezeknek az adatbázisoknak továbbá azt is elő kell duzzadt ízület az orron, hogy a művekre vonat­ kozó adatok összekapcsolhatók legyenek a hangfelvéte­ lekre vagy a mű megőrzésére szolgáló más rögzítésre vonatkozó adatokkal.

Fontos biztosítani azt is, hogy a lehetséges felhasználók, jogosultak és közös jogkezelő szervezetek hozzáférjenek azokhoz az adatokhoz, amelyek ízületi kezelés teraflex áttekintés közös jogkezelő szervezetek által képviselt repertoár azonosításához szükségesek.

A közös jogkezelő szervezeteknek képeseknek kell lenniük intézkedéseket tenni az adatok pontosságának és megbízhatóságának védelme, az újrafelhasználásuk ellenőrzése, illetve a keres­ kedelmileg érzékeny adatok védelme érdekében.

A közös jogke­ zelő szervezetek által nyilvántartott adatok pontossá­ gának és megbízhatóságának veszélyeztetése nélkül könnyen hozzáférhető eljárásokat kell kialakítaniuk, amelyek lehetővé teszik az online szolgáltatók, valamint a jogosultak és más közös jogkezelő szervezetek számára, hogy tájékozódjanak arról, hogy tartalmaznak-e valami­ lyen pontatlanságot a közös jogkezelő szervezet adatbá­ zisai a tulajdonukban lévő vagy az általuk ellenőrzött művek tekintetében, beleértve — részben vagy egészben — azokat a jogokat, illetve azokat a területeket is, amelyek tekintetében a közös jogkezelő szervezet számára megbízást adtak.

A közös jogkezelő szervezeteknek arra is kell rendelkezniük kapacitással, hogy elektronikusan feldolgozzák a művek nyilvántar­ tását és a jogkezelési megbízásokat.

Figyelemmel arra, hogy az információk automatizálása milyen fontos a gyors és hatékony adatfeldolgozás érdekében, a közös jogkezelő szervezeteknek elektronikus eszközöket kell alkalmazniuk arra a célra, hogy ezeket az információkat strukturált módon közöljék a jogosultak.

A közös jogke­ zelő szervezeteknek lehetőség szerint biztosítaniuk kell azt, hogy az ilyen elektronikus eszközök figyelembe vegyék a nemzetközi vagy uniós szinten kialakított önkéntes iparági normákat vagy gyakorlatokat. Az enge­ délyek felhasználásának figyelemmel kísérése során tisz­ teletben kell közös kezelésben részesülnek az alapvető jogokat, köztük a magánszféra és a családi élet tiszteletben tartására és a személyes adatok védelmére irányuló jogot.

Közös kezelésben részesülnek

Annak bizto­ sítása érdekében, hogy ezek a hatékonysági előnyök gyor­ sabb pénzügyi feldolgozást és végső soron a jogosultak részére történő korábbi kifizetéseket eredményezzenek, a közös jogkezelő szervezetek számára elő kell írni azt, hogy a szolgáltatók részére történő számlázást és a jogo­ sultakat megillető összegek felosztását késedelem nélkül teljesítsék. E követelmény érvényesüléséhez az is szük­ séges, hogy a felhasználók a közös jogkezelő szerveze­ teket pontos és időszerű információkkal lássák el a művek felhasználásáról.

A közös jogkezelő szervezetek nem kötelesek a bármilyen egyéni formátumban készült felhasználói jelentéseket elfogadni, ha rendelkezésre állnak széles körben használt iparági normák. A közös jogkezelő szervezetek számára lehetővé kell tenni a zene­ művek online felhasználására vonatkozó több területre kiterjedő hatályú engedélyezésével kapcsolatos szolgálta­ tások kiszervezését.

A háttérirodai szolgáltatások megosz­ tása vagy összevonása segítheti a közös jogkezelő szer­ vezeteket a jogkezelési szolgáltatásaik fejlesztése és az adatkezelési eszközökre vonatkozó beruházásaik ésszerű­ sítése terén. A repertoárok összevonásának elő kell segítenie új online szolgáltatások kialakulását és a fogyasztókra hárított tranzakciós költségek csökkenését.

Ezért azokat a közös közös kezelésben részesülnek szervezeteket, amelyek nem akarnak vagy nem képesek közvetlenül a saját zenei repertoárjukra több területre kiterjedő hatályú felhasználási engedélyeket adni, arra kell ösztönözni, hogy önkéntesen más közös jogkezelő szervezeteket bízzanak meg azzal, hogy megkülönböztetésmentes felté­ telek mellett kezeljék a repertoárjukat.

Fontos információk